hits

mai 2018

Har dere egentlig lest personvernloven?

Jeg klikket meg (kanskje ikke helt) tilfeldig innom en bloggshout i dag, og ble temmelig lite sjokkert over innholdet i kommentarfeltet. Faktisk var kommentarfeltet akkurat slik jeg forventet at det ville være, for å si det sånn.


Bilde: Pixabay

 

Temaet for selve innlegget skal jeg la ligge, men det jeg føler et visst behov for å ta opp er "personvernloven". I dette kommentarfeltet ble det hevdet at:

"Når det gjelder bilder av unger på internett er det ikke lov. 'Ja, men det er jo min egen unge, og jeg gjør hva jeg vil!'. Det hjelper ikke! Personvernloven sier at man har ikke lov til å publisere bilder av unger på nettet."

 

Dette er en ganske vanlig misforståelse. Det er ikke noe som heter "Personvernloven". Derimot har vi noe som heter "Personopplysningsloven". Og her finner du en liste over andre lover og regler som handler om personvern. Det kommer også en ny personopplysningslov senere i år (du har kanskje hørt om GDPR?). Her er samtykke kjempeviktig... men fremdeles det foreldre som samtykker for sine mindreårige barn.

Straffelovens kapittel 24 handler om "Vern av den personlige frihet og fred", men heller ikke den tar opp bilder av barn på internett.

FN's Barnekonvensjon sier at alle barn har rett til et privatliv. Her står det for eksempel at "Barnet skal ikke utsettes for tilfeldig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv. Det skal beskyttes mot ulovlig angrep mot ære og omdømme." Men, heller ikke denne er til hinder for at foreldre publiserer bilder av barna sine på nett, eller gir samtykke til at andre kan gjøre det.

Og så har vi Åndsverklovens paragraf 45c som sier følgende:

§ 45c. Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når
a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
e) bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd eller § 27 andre ledd.
Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

Og når den avbildede er mindreårig er det selvfølgelig den mindreåriges foresatte som må gi samtykke...

 

Det finnes ingen lov som sier at man ikke kan publisere bilder av barn på internett, men det kreves altså samtykke fra barnets foresatte (og det holder med én av dem). Kan vi legge denne ballen død en stund nå?

Og så kan alle ha godt av å se disse

 

#personvern #personvernloven #bilder #bilderavbarn #samtykke