hits

oktober 2011

iPhone-batteriet ble friskt igjen!

Jeg er rimelig happy nå. Batteriet på iPhonen (jobbtelefonen) har vært helt skutt i et par tre måneder. Kobla jeg telefonen fra laderen var den død etter to timer. Håpløst! Og jeg har vært nøye på å ikke ha masse programmer gående i bakgrunnen.

Men, i alle fall... i forrige uke oppdaterte jeg til iOS5, og etter det har batteriet funket helt flott. Nå kan den ligge et par dager og vel så det før den trenger ny lading. *happeeeee Toril*

 

Sendt fra Android-appen

Mobbing, trusler og ærekrenkelser

Innholdet her er i sin helhet kopiert fra Dialogforum Kripos - juni 2011
Jeg har heller ikke spurt om lov til å gengi hele saken, men syns det er viktig at folk forstår hvor mye det egentlig skal til før man kan trekke inn politiet.

Du kan lese flere av nyhetsbrevene fra Kripos og finne tips om nettbruk her

 

 

Mobbing, trusler og ærekrenkelser 

Den straffbare mobbing

Hvordan kan mobbing være straffbart? Det heter seg at et for at noen skal dømmes, må vi både vurdere det vi kaller skyldspørsmålet og straffespørsmålet. Når det gjelder skyldspørsmålet, skal personen, veldig forenklet sagt, med viten og vilje ha gjort det han eventuelt skal tiltales for (her blir det spørsmål om straffebestemmelsen krever forsett osv, men dette går vi ikke nærmere inn på). Påtalemyndigheten må føre bevis for at både de subjektive og de objektive straffbarhetsvilkår er oppfylt i en straffebestemmelse. Med de objektive vilkår menes at tiltaltes handling må rammes av gjerningsbeskrivelsen i den aktuelle straffebestemmelse ? tiltalte må ha gjort det som er beskrevet i tiltalen. Med de subjektive vilkår menes at tiltalte må ha utvist den skyld som den aktuelle straffebestemmelsen krever.

Først av alt må vi huske på at den kriminelle lavalder er femten år. Politiet kan og skal til en viss grad etterforske også handlinger begått av noen under 15 år, men for å straffedømmes må vedkommende være over 15 år.

Videre er det noen nødvendige overbygninger vi bør ha i bakhodet:

For det første har ytringsfriheten gode kår i landet vårt. Det er en så vidt sentral og viktig verdi, at det må gå på bekostning av noe. Vi må tillate mange ytringer vi ikke liker, i hvert fall i den forstand at vi ikke reagerer med straff.

For det andre bør ikke all uønsket atferd være straffbar. Det er ikke slik at vi vil ha et samfunn hvor enhver uønsket handling skal kunne straffeforfølges. Man bør tenke gjennom hva som skal være handlinger som skal kunne straffeforfølges, og hva som bør ha andre reaksjonsformer. Man bør ha en grundig vurdering av hva som bør være en sak for politiet. Men dette betyr ikke at bestemmelsene ikke skal eller kan benyttes.

For det tredje skal vi inn på er rettssikkerhet. Enhver er uskyldig til det motsatte er bevist, og å sette inn politi- og påtalemyndighet, for å reagere med straff, er myndighetenes tyngste og alvorligste involvering. Og denne involveringen bør benyttes med varsomhet. Ikke minst overfor de yngre lovovertredere som utviser uønsket atferd.

Det er tre mulige straffebestemmelser som kan ramme mobbing som vi kort skal redegjøre for. Oversikten er ikke uttømmende. Straffeloven er fra 1902, med senere tillegg, og er skrevet for en analog verden. De fleste bestemmelsene kom lenge før man i det hele tatt begynte å tenke på den digitale verden. Tidvis vil internett og den digitale verden sette en gammel straffelov på prøve.

 

Trussel - straffelovens § 227

§ 227. Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som i Ord eller Handling truer med et strafbart Foretagende, der kan medføre høiere Straf end 1 Aars Hefte eller 6 Maaneders Fængsel, under saadanne Omstændigheder, at Truselen er skikket til at fremkalde alvorlig Frygt, eller som medvirker til saadan Trusel. Under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. § 232 tredje punktum, kan fengsel inntil 6 år idømmes.

Det må trues med en straffbar handling med en strafferamme på mer enn seks måneder. Videre må trusselen være skikket til å fremkalle alvorlig frykt. Trusselen må objektivt sett være egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Det skal nok ikke så mye til for barn. De fleste husker vel selv hva de var redde for når de var 12 eller 14, og det var gjerne noe som man kanskje ikke frykter i dag, eller som vi voksne oppfatter som en irrasjonell redsel.

 

Æreskrenkelse - straffelovens §§ 246 og 247

Dette er kanskje de bestemmelsene som er mest relevante for "mobbing". Ære er et litt vanskelig håndterbart begrep. Bestemmelsene er ment å beskytte både det objektive, omdømmet, og det subjektive, æresfølelsen. Man kan jo stille seg spørsmålet hvilket forhold barn og unge har til æresbegrepet, når føler de sin ære krenket? Det er formentlig noe annerledes enn for voksne, og samtidig til en viss grad sammenfallende.

Typisk æreskrenkelse vil være å si at noen er en bedrager, en svindler eller lignende. Og her rammes jo både omdømmet og æresfølelsen. Strafferegler som skal ivareta ære forutsetter at samfunnet har utviklet et sett felles normer for en slik bedømmelse. Det er få straffesaker på dette området. Når det gjelder trykte medier, ser vi nok at PFU benyttes i mye større grad enn rettsvesenet når noen føler at det er blitt fremsatt injurierende påstander ? men det er primært voksne mennesker som sender inn saker i fra tradisjonelle medier.

§ 247. Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes.

 

Det er flere vilkår som må være oppfylt:
Det må

1, være en eller flere fornærmede - en begrenset gruppe eller enkeltperson(er),

2, det må foreligge en beskyldning - en påstand om faktiske forhold (typisk; han er en svindler),

3, den må være egnet til å skade omdømmet - må ikke faktisk skade, men må kunne skade,

4, den må være usann, eller, hvis sann, være fremsatt uten aktverdig grunn/utilbørlig - men også her er hovedregelen at den må være usann, og

5, rettstridig - er det nødvendig med en reaksjon for å verne andre, jfr blant annet ytringsfriheten og det som er sagt nedenfor under § 246.

 

Det er nok kanskje lettere å nå frem med saker som går på å ødelegge omdømmet, altså hvordan andre oppfatter en, enn det er å nå frem med saker som går på æresfølelsen. Det heter seg at en krenkelse av æresfølelsen er normalt mindre egnet til å skade enn en krenkelse av omdømmet. For barn og unge vil jo dette ha stor betydning. Å si at en jente er en hore, kan raskt være en overtredelse av denne bestemmelsen om de andre vilkårene er oppfylt.

Man kan skille mellom beskyldninger og forhånelser. Beskyldninger er kanskje det mest vanlige, de uttrykker en påstand (eksempelvis at noen er en hore), mens forhånelser er mer negative, abstrakte omtaler (eksempelvis at noen er en drittsekk). Det er kun beskyldninger som rammes av denne bestemmelsen. Forhånelser rammes i så fall av § 246. Beskyldninger behøver ikke være direkte påstander, for eksempel vil et spørsmål om han hadde noe med sin kones plutselige dødsfall å gjøre være en beskyldning som kan rammes av denne bestemmelsen, hvor vi er mer over i insinuering.

Beskyldninger om noen har forfalsket noe kan rammes av denne bestemmelsen. Beskyldninger om at noen har forgrepet seg på noen er aktuelt, eksempelvis at han stakk hånden inn under trusen på hun som sov ved siden av. Usanne karakteristikker er kanskje en forenklet måte å beskrive dette på, og vil gjerne være noe vi ser her. En påstand om noen er udugelig som fotballspiller vil selvfølgelig være problematisk å håndtere. Er den sann eller usann? Og det er kanskje ikke de vi leter etter. Men en påstand om at noen scoret selvmål med vilje for å hjelpe motstanderlaget, vil være nærmere en straffbar påstand. Og dette kan være ganske skadelig for barn og unge, og eventuelt for profesjonelle fotballspillere.

At bestemmelsen snakker om noens gode navn og rykte, forutsetter ikke at noe slikt er opparbeidet. Den nye gutten i klassen vil i utgangspunktet ha "et godt navn og rykte", som kan skades av de nye "klassekameratene", selv om "klassekamerater" vel ikke er et godt uttrykk da. Mens for andre vil det være mer konkret. For den kristne, 14-år gamle, jenta kan en beskyldning om at hun var full på klassefesten ha en helt annen betydning enn dersom den fremsettes overfor en som ikke skjuler at han drakk øl på klassefesten.

§ 246. Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

§ 246 har underordnet betydning ift § 247. § 246 skal beskytte æresfølelsen, og § 247 omdømmet. Når det gjelder § 246 er det som beskyttes, en persons selvbilde basert på en objektiv norm. Bestemmelsen skal altså praktiseres likt, uavhengig av personens evne til å tåle ulike karakteristikker. Det som kan rammes er beskyldninger, sjikane og ulike handlinger (finger mot tinning). Krenkelsen må skje overfor personen selv. Og den må være rettsstridig - typisk usann beskyldning eller sann men fremsatt uten aktverdig grunn (eksempelvis om sykdom som ikke er kjent). Men hovedregelen er at den må være usann. Er beskyldningen meget kritikkverdig, vil den gjerne være rettsstridig. Ytringsfriheten vil også her gi stort spillerom, men det er jo avhengig av hvilket område man er på - eksempelvis vil samfunnsdebatt og politisk debatt gjøre at beskyldninger ikke lett er straffbare.

 

 

 

Oppdateringer: Bildegalleri og "blogg.no" userbar

Siden bloggen min er rimelig kjedelig har jeg i dag lagt til et fotogalleri. Det er det gode gamle fra wordpressbloggen, men jeg tenker det passer like godt her. Linken ligger kun på forsiden av bloggen, sammen med link til den gamle bloggen min og link til rss-feeden min. Jeg har disablet kommentarer i galleriet. :p

Og jeg har lagt til en søt, svart userbar øverst, lik den som ligger i FAQ og i info.blogg.no.
Hva syns dere om userbaren?

Dobbeltmoral, provokasjoner... og evnen til å se en sak fra to sider

Etter vel ni måneder på support i blogg.no kan jeg med hånden på hjertet si at jeg har sett mye rart. Likevel lar jeg meg stadig forbause av hvordan enkelte bloggere gjentatte ganger utviser en fullstendig mangel på logikk og sunn fornuft. Daglig kommer det inn saker der folk rapporterer hverandre for å sitere fra andres innlegg, for å ha kopiert filmene deres, for å ha kopiert bildene deres og for mobbing, trakassering og offentlig uthenging... men når vi sjekker sakene litt nærmere viser det seg at i 90% av tilfellene er klagen ikke bare grunnløs, den er så fullstendig ulogisk at den får oss stakkars overarbeidede supportmedarbeidere til å rive oss i håret mens vi lurer på om vi skal le eller gråte.

 

 

Her kommer noen enkle tips:

  1. Dersom du legger ut tekst, bilder, film eller annet materiale med personlige meninger/ytringer i bloggen din må du faktisk forvente at lesere som (av en eller annen uforståelig grunn) ikke er enige med deg vil kommentere dette. Joda, du kan selvfølgelig bare la være å godkjenne kommentarene til de som er uenige med deg, men ikke bli forbauset om de da lager et eget innlegg om innlegget ditt og sier sin mening om saken i sin egen blogg.

  2. Youtube er et flott sted der man kan laste opp egne filmer og dele dem med resten av verden. Youtube har et fantastisk system for deling, de genererer blant annet ferdige embedkoder slik at andre kan legge filmene inn i sine blogger (og andre steder) for å dele dem videre med sine lesere.
    Har du lagt ut en film på Youtube og tillatt deling kan du ikke komme til oss og klage dersom noen bruker din film i sin blogg. Vil du ikke at andre skal dele din film slår du av den funksjonen inne på Youtube!

  3. Bilder du finner på Google tilhører ikke deg - de tilhører noen andre. Om du kopierer et bilde fra Google (dvs. rapper det på en annen nettside) og legger det i din blogg gjør du noe ulovlig. Om noen andre deretter hotlinker det samme bildet fra din blogg er det akkurat like ulovlig bruk av bildet, men det gir ikke deg rett til å klage. Det er ikke ditt bilde!

  4. Nei, du kan ikke nekte andre å linke til ditt innlegg eller din blogg, enten det gjøres på Facebook eller på blogg.no har man lov å linke til ting. Det gjør heller ingen forskjell om teksten som følger linken er "Dette er det beste jeg har lest på lenge" eller om den er "Dette er det dummeste jeg har lest på lenge". Dersom du ikke vil at andre skal lese innlegget ditt lar du være å publisere det.

  5. Nei, du kan heller ikke nekte andre å sitere tekst fra dine innlegg. Jfr. åndsverklovens § 22  "Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger." At du kanskje ikke liker formålet er en annen sak, men det bør du altså tenke på før du poster (offentliggjør) noe.

  6. Om du velger å poste provoserende innlegg i bloggen din, bloggshouter dem for å få best mulig eksponering og nå fram til alle, svarer frekt på kommentarene du mottar og virkelig går inn for å provosere flest mulig mest mulig, da syns vi ikke synd på deg når noen viser seg å debattere bedre enn deg. Beklager. At du taper en totalt unødvendig diskusjon du selv har startet er sikkert trist for deg, men det er ikke vårt problem at de du angriper gir igjen med samme mynt. Takler du ikke det bør du nok heller poste om kattunger og regnbuer og hva du spiste til frokost.

 

Ha en fin torsdag alle sammen - og play nice!  =)Post-it!


Nei, dette innlegget har ingenting med gule klistrelapper å gjøre... egentlig. :p

Av og til (ok, ganske ofte egentlig) hender det at jeg holder på med én ting, klikker på en link eller to, og så havner jeg plutselig på et helt annet sted på internettet enn dit jeg egentlig hadde tenkt meg. Noen ganger roter jeg meg bare helt bort, men det skjer også at jeg finner ting jeg får lyst til å dele med andre. Dette er en av dem. :)

For et par år siden satt jeg og klikket meg rundt og havnet i en blogg om arbeidslivet og det å finne en jobb man trives i. Et av innleggene spør "Hva ville du tenkt om du startet i en ny jobb og fant følgende velkomstmelding fra sjefen?"

__

A note from the boss

1: My most important priority is your happiness and productivity at work. If there's anything I can do to make you happier and more efficient - tell me right away. This isn't idealism, it's good business, because happy people are more productive.

2: I will not burden you with endless rules and regulations. You're an adult - I trust you to use your best judgment.

3: You have my full permission to screw up, as long as you own up to it, apologize to those affected and learn from it.

4: Please tell me when I screw up so I can apologize and learn from it.

5: Please make sure to hunt down people who do great work and praise them for it. I will do this as much as humanly possible, but I can't do it alone.

6: If I get it right occasionally, I'd love to hear about it from you, too :o)

7: I will always have time for you. My calendar will never be so full that my next free time to talk to you is three weeks from next Friday.

8: I want to know about you as an employee AND as a human being. I DO care about your private life, about your and your family's health and well-being.

9: Life is more than work. If you're regularly working overtime, you're just making yourself less happy and more stressed. Don't join the cult of overwork - it's bad for you and the company.

10: I expect you to take responsibility for your own well-being at work. If you can do something today to make yourself, a co-worker or me a little happier at work - do it!

__

Og mens jeg satt der og leste gikk det opp for meg, at selv om jeg ikke fikk noen slik lapp da jeg begynte å jobbe i Pimptown i 2007, så fikk jeg likevel akkurat den samme beskjeden... og ikke bare da, men hver eneste dag de vel 3 åra jeg jobba der. Jeg er evig takknemlig for den tiden jeg fikk jobbe for dere fire, Anders, Erlend, Kristoffer... og Rick James! >:D<

Så... da Nettby ble nedlagt i desember 2010, og mitt kjære Pimptown fulgte med i dragsuget, var jeg overbevist om at jeg aldri i verden ville finne en så perfekt jobb, og en så fantastisk arbeidsgiver igjen... Men det skal dere ha, Rafiq, Per, Kjetil og Thor Arne; blogg.no er pokker ikke langt unna! =) De ni månedene jeg har jobbet her til nå har vært utrolig morsomme og lærerike, og jeg rett og slett stortrives på jobb. Tusen takk! >:D<


Jeg kan virkelig ikke tro at jeg har vært så heldig, to ganger på rad! =D

Seriøst!

(dette innlegget er resirkulert fra den gamle wordpressbloggen min)

Tips: Nyeste kommentar øverst?

Vil du sortere kommentarer sånn at du får nyeste kommentar øverst og eldste kommentar nederst? Det kan du fikse selv i html-malen. 

Gå til "Design" >> "Rediger" >> "Maler" >> "Innlegg" og finn linjen som heter <tag:commentlist>. Der legger du til sort="desc" inni taggen slik at den blir <tag:commentlist sort="desc">. Husk å lagre endringen.Lykke til. =)

Overveldet av kaos?

Føler du deg bittelittegranne uorganisert? Her er noen løsninger som har hjulpet meg.

 

 

Fotoeske.no
Her kan du laste opp store bilder og dele dem med andre. Skikkelig skrytealbum altså. =)

 


 

PBWorks.com
Her kan du lage din egen wiki, og holde styr på arbeidsoppgaver, lister og mye mer. Veldig lett å sette opp og er gratis for ikke-kommersiell bruk. Du kan velge om sidene skal være private for deg og de du inviterer inn, eller om alle skal kunne lese dem.

Signup her.

 
 

Trello.com
Trello er et samarbeidsverktøy som organiserer prosjektene dine på tavler. Trello gir deg raskt overblikk over hva som jobbes med, hvem som jobber med hva, og status på prosjektene.
Google Docs

Her kan du opprette og dele dokumenter med hvem du vil. Du kan også laste opp regneark, dokumenter, presentasjoner og .pdf. Lettvint tilgang uansett hvor du befinner deg.
De har også en utrolig bra app for Android.

 


 

Og vil du ha litt musikk til arbeidet mens du setter opp den nye wikien og rydder i prosjektene dine kan du prøve KeygenJukebox.com.Enjoy! =)

Trenger jeg et Halloweentema til bloggen?Vurderer å lage Halloweentema til bloggen...
og bildet er en aldri så liten test på hvordan bilder på andre plasseringer fungerer med ${FirstImage}.

Ikke at jeg feirer Halloween akkurat, men det er så utrolig mye kul grafikk der ute, og det hadde jo vært veldig synd å ikke benytte seg av det. :D

 

Minecraft for Android :D


Minecraft Pocket... Ikke 100% like gøy som fullversjonen selvfølgelig, men absolutt verd de 39,- jeg betalte for den. :D
Singleplayer og multiplayer, jeg er faktisk imponert! Dette er en variasjon av classic. Du kan grave/knuse og du kan bygge, og du har ubegrenset av klosser og trapper og stiger og fakler. Ingen dyr, ingen monstre, og ingen natt... og ingen workbench.

Det finnes også en demoversjon. Demoen er gratis, men lagrer ikke worlds så du starter i en ny verden hver gang.

Pushannonser på Android

For et par dager siden resatte jeg min Galaxy Tab til fabrikkinnstillinger, i håp om å bli kvitt Gingerbread og få tilbake Froyo. No such luck, firmware-reset må gjøres i butikken. :(

I alle fall, etter å ha installert alle appene mine på nytt hadde jeg plutselig fått en liten stjerne i statusfeltet...


(tenkte ikke på å ta printscreen selv så bildene er googlet)(tenkte ikke på å ta printscreen selv så bildene er googlet)

Den hvite stjernen med den orange flekken er en pushannonse fra gudene vet hvor. Jeg googlet litt og fant ut at det er Airpush SDK som tilbyr denne tjenesten.

Alle som utvikler apps til Android kan velge å legge Airpush til i sin app og tjene penger på ads, og sluttbrukere kan ikke se hvilken app som har skylda for så å avinstallere den riktige appen. Ren spam, og max irriterende altså.

Jeg fant også denne siden: http://news.ycombinator.com/item?id=2493047
Hyggelige mennesker...

Her finner du en app for å permanent slå av alle airpush fra Airpush SDK: http://www.airpush.com/optout
Jeg har virusscanna den, men ikke fått testa den enda.

Edit: Den funker fantastisk!

--
Bildene er herfra

Burde sove...

Bodø hele dagen i morra, og båten går 07:30 elns, så jeg burde definitivt sovet nå. Men NCIS er så spennende... :p

Satser på at jeg overlever dagen uansett. :)

Nytt design - 3 innlegg i bredden! :)


Og så sinnsykt morsomt det var å lage dette. :D Bortsett fra den reklamen da, den ødelegger alt! :(
*ønske meg et langt og lavt banner i stedet for den digre klossen*

Og ja, jeg skal rydde i alle testinnleggene... lover.

Vitsen med det 'a?!?

Dette er fullstendig pointless!!!

Det hindrer meg ikke i å kopiere ting, det absolutt eneste det hindrer meg i er å høyreklikke.
Jeg liker å høyreklikke for å bokmerke sider, og jeg foretrekker å høyreklikke og velge "tilbake" for å gå tilbake til forsiden når jeg kikker på blogger...
Hvorfor i #¤%&@$
insisterer folk på å tvinge meg til å bevege musepekeren helt opp til bokmerket mitt, eller bøye meg fram og trykke tilbaketasten på tastaturet for å gå tilbake til bloggnoforsiden? Slutt med det! Det irriterer meg!

Kylling i kål

Er du en av dem som ikke helt har sansen for fårikål? Da bør du prøve denne!

Originaloppskriften er kjøttboller i kål, men jeg pleier å bytte ut kjøttbollene med kyllingfiléter.
Dette er også en av barnas favoritter, hos oss blir alt spist opp, hver gang.

Her er originalen:

Mrtes kjøttboller i kål

1 stk hodekål deles i ?båter?
ca 2 ltr vann
salt og grovkvernet pepper etter behov
ca 1 ss buljongpulver

Kokes i ca 1 time

Kjøttboller:

750 gr kyllingkjøttdeig
2 ss potetmel
salt
1 egg
vann til å spe ut til passe ?deig?. Skal være fast, men ikke hard.

Lag boller (små eller store etter behag) og legg de i kasserollen med kålen. Pass på at de havner i buljongen og får kokt seg.
Kok mens potetene kokes.

Enjoy!